Przetargi.pl
Dostawa leczniczych środków technicznych w 19 pakietach dla Pracowni DICHUK, Zakładu Radiologii oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej W.Sz.Z w Elblągu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (055) 2344111 , fax. 055 2345547
 • Data zamieszczenia: 2011-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
  ul. Królewiecka 146 146
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (055) 2344111, fax. 055 2345547
  REGON: 17074593000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.elblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leczniczych środków technicznych w 19 pakietach dla Pracowni DICHUK, Zakładu Radiologii oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej W.Sz.Z w Elblągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa sterylnych, leczniczych środków technicznych CPV 33. 11.17.10 - 1; CPV 33. 11.17.30 - 1; dla potrzeb Zakładu Radiologii, Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. 2. Zamówienie zostało podzielone na 19 części-pakietów: Nr. pakietu Przedmiot zamówienia Ilość szt. 1. Prowadniki diagnostyczne teflonowe J i proste śr. 0,018=0,035 dł. 180cm 75 2. Prowadniki diagnostyczne teflonowe J i proste śr. 0,018=0,035 dł. powyżej 250cm. 40 3. Koszulki wprowadzające akceptujące prowadnik do 0,038 4-6F - zestaw z igłą i prowadnikiem dł. 13 cm (+- 2cm) 250 4. Koszulki diagnostyczne wprowadzające akceptujące prowadnik do 0,018 dł. 13 cm (+- 2cm) do tętnicy promieniowej 60 5. Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych mózgowych i trzewnych, obwodowych i trzewnych wszystkie kształty z końcówką typu RB (radiopaque band) z dobrze widoczna w promieniach rtg umożliwiające wykonanie badania z nakłucia tętnicy promieniowej i udowej w tym minimum typu Simonds 1,2,3, Head Hunter 1,2,3, MP,JR4, VERT, PROSTE z otworem centralnym i bocznymi, PIG z otworami bocznymi, 5-6F, akceptujące prowadnik minimum 0,035 250 6. Proste cewniki do fibrynolizy dł. 65-130 cm, 5F, z otworami centralnymi i bocznymi w końcowej części cewnika 60 7. Koszulki wprowadzające interwencyjne dł. 40-45 cm., typu cross-over, ze znacznikiem dla lepszej widoczności 5-7F 40 8. Koszulki wprowadzające zbrojone , 5-8F z atraumatyczną końcówką dobrze widoczna w promieniach rtg dł. 50-90cm. 50 9. Prowadniki diagnostyczne hydrofilne proste i angled. ze sztywnym rdzeniem nitinolowym śr. 0.035 dł. 180cm (+-10cm) 60 Prowadniki diagnostyczne hydrofilne proste i angled. ze sztywnym rdzeniem nitinolowym śr. 0.035 dł. powyżej 250cm 40 10. Prowadniki diagnostyczne hydrofilne z miękkim rdzeniem na całej długości oraz miękką końcówką śr. 0,018 i 0.035 dł. 180cm (+-10cm) 50 Prowadniki diagnostyczne hydrofilne z miękkim rdzeniem na całej długości oraz miękką końcówką śr. o,018 i 0.035 dł. powyżej 250cm 40 11. Prowadniki zabiegowe specjalne, o dużej sztywności typu Amplatz dł. 180cm i powyżej 250cm. 40 12. Prowadniki zabiegowe specjalne, typu Roadruner dł. 180cm., prowadnik nitynolowy 0,035 o pokryciu hydrofilnym z platynową końcówką do zabiegów angilplastyki tętnic szyjnych 60 Prowadniki zabiegowe specjalne, typu Roadruner dł. 260cm., prowadnik nitynolowy 0,035 o pokryciu hydrofilnym z platynową końcówką do zabiegów angilplastyki tętnic szyjnych 40 13. Y konektor 40 Torquer 125 Igła angiograficzna 1,3 x 70mm. 250 Dren wysokociśnieniowy 200 do 150 cm do strzykawki automatycznej Medrad 125 Kranik trójdrożny 125 14. Zestaw do przezskórnego nakłucia ropni i nefrostomii Huirsman´a 7-8F 40 15. Igły do lokalizacji zmian ogniskowych w piersiach 5-9cm. typu Kopans 40 16. Zamykacze do naczyń po nakłuciu 40 17. Zestaw dedykowany do zabiegów z dostępu promieniowego: - zestaw transradialny zawierający koszulkę, prowadnik i igłę 300 - cewnik prowadzący dedykowany dla dostępu promieniowego 100 18. Ucisk do tętnicy promieniowej: - podstawka z tworzywa sztucznego 20 - wymienne kompresy uciskowe 300 19. Cewnik prowadzący bezkoszulkowy 30 3. Opis techniczny oraz wymogi dla przedmiotu zamówienia został określony w: - dla pakietu nr 1 do 16 w załącznikach nr 1 do 16 do SIWZ - dla pakietu nr 17, 18 i 19 na drukach ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH - załączniki nr 17A, 18A i 19A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331117101
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena jakościowa
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.elbla.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach