Przetargi.pl
Dostawa stacji centralnego monitorowania wraz z kardiomonitorami kompaktowymi dla SP ZOZ w Głubczycach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach ogłasza przetarg

 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 801 170 , fax. 774 801 171
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 774 801 170, fax. 774 801 171
  REGON: 31157900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szpitalglubczyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa stacji centralnego monitorowania wraz z kardiomonitorami kompaktowymi dla SP ZOZ w Głubczycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1, 2.1 – 2.2 do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl stanowiące integralną część SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu składającego się z centrali monitorującej (stacja centralnego monitorowania) i 5 kardiomonitorów kompaktowych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 2.1. i 2.2. do SIWZ, w tym: 1) dostawa i montaż (jeśli jest wymagany) i instalacja oraz sprawdzenie poprawności działania i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do pełnego użytkowania ww. wymienionych urządzeń, 2) przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i sprzętu, 3) wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz ofertowo-cenowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), 2. Wypełnione szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia (załączniki nr 2.1. – 2.2. do SIWZ), 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy. 4. Zobowiązanie innych podmiotów, w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach