Przetargi.pl
Serwis naprawczy i konserwacja zasilaczy UPS w jednostkach organizacyjnych ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-701 Opole, Wrocławska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 451 16 11, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
  Wrocławska 24
  45-701 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 451 16 11, , fax. -
  REGON: 17756002520000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis naprawczy i konserwacja zasilaczy UPS w jednostkach organizacyjnych ZUS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest serwis naprawczy i konserwacja zasilaczy UPS w jednostkach organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w: Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Jaśle, Nowym Sączu, Rzeszowie, Elblągu, Koszalinie, Gdańsku, Słupsku, Biłgoraju, Kielcach, Lublinie, Radomiu, Białymstoku, Siedlcach, Olsztynie, Bydgoszczy, Pile, Poznaniu I, Poznaniu II, Toruniu, Łodzi I, Łodzi II, Płocku, Tomaszowie Mazowieckim, Legnicy, Ostrowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Zielonej Górze, Bielsko-Białej, Chrzanowie, Krakowie, Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Zabrzu, Sosnowcu. 2. Zakres przedmiotu zamówienia – usługi, obejmuje: 1) wykonania czynności obejmujących naprawę priorytetową, naprawę niepriorytetową, montaż, demontaż, przemieszczenie posiadanych przez Zamawiającego zasilaczy UPS; 2) jednokrotnego wykonania w czasie obowiązywania umowy czynności obejmujących konserwację wskazanych przez Zamawiającego zasilaczy UPS, w zakresie czynności określonych w Załączniku nr 6 do umowy. W ramach świadczonych usług konserwacji bezprzerwowych zasilaczy UPS Wykonawca zapewni stałe doradztwo telefoniczne (hot line) w odniesieniu do wszelkich zagadnień oraz usuwania problemów związanych z użytkowaniem przez Zamawiającego wszystkich zasilaczy UPS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz m.in.: listę zasilaczy, ich lokalizację, producenta, model, numer fabryczny, moc i rok produkcji zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50532000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą (formularzem OFERTY) i formularzem CENOWYM każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania oferty: 1) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę(ów) do podpisania oferty – w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestrowych; 4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę(ów) ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. Oświadczenia te mają wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty składane po otwarciu ofert. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia W przypadku, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta Zamawiający nie wymaga składania ww. oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach