Przetargi.pl
Dostawa środków do walki z COVID-19 w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa ogłasza przetarg

 • Adres: 10-562 Olsztyn, Emilii Plater
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5219840 , fax. 89 5219849
 • Data zamieszczenia: 2021-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
  Emilii Plater 1
  10-562 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5219840, fax. 89 5219849
  REGON: 51075030900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków do walki z COVID-19 w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Dostawa 500 000 szt. rękawiczek jednorazowych medycznych lub ochronnych – niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby wybranych podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego, w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Część II Dostawa 262 000 szt. maseczek ochronnych jednorazowych – niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby wybranych podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego, w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Część III Dostawa 37 000 szt. półmasek filtrujących klasy FFP2 – niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby wybranych podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego, w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1, Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymagał, aby rękawiczki medyczne spełniały następujące wymagania: a)określenie przez producenta podwójnego przeznaczenia wyrobu – ochronne i medyczne – wówczas asortyment powinien spełniać wymagania wynikające z Dyrektywy medycznej 93/42/EWG lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz zasadnicze wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/245 dot. środków ochrony indywidualnej;b) zgodność z normami: • PN-EN 455-1:2004 lub równoważną – Rękawice medyczne do jednorazowego użytku – Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur; • PN-EN 455-2:2015 lub równoważną – Rękawice medyczne jednorazowego użytku – Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych; • PN-EN 455-3:2007 lub równoważną – Rękawice medyczne jednorazowego użytku – Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej; • PN-EN 455-4:2010 lub równoważną – Rękawice medyczne do jednorazowego użytku – Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości; c) rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, nitrylowe, niejałowe; d) asortyment powinien być fabrycznie nowy, tj. asortyment wcześniej nie używany, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta; e) produkt powinien posiadać deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych lub deklarację zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG lub Deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745; f) opakowania oznakowane znakiem CE; g) pakowane po 100 szt. lub 200 szt. Zamawiający wymagał, aby rękawiczki ochronne spełniały następujące wymagania: a)zgodność z normą EN ISO 374-5:2017-02 (UE) lub równoważną, w zakresie: - odporności na przesiąkanie przy zastosowaniu metody badania nieszczelności z zastosowaniem powietrza i wody; - ochrony przed wirusami z zastosowaniem bakteriofaga Phi-X174, b) lub EN ISO 374-1:2016 lub równoważną w zakresie: - odporności na przenikanie co najmniej jednej substancji chemicznej, - odporności na przesiąkanie przy zastosowaniu metody badania nieszczelności z zastosowaniem powietrza i wody. c)III kategoria środków ochrony indywidualnej; d)rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, nitrylowe, niejałowe; e)asortyment powinien być fabrycznie nowy, tj. asortyment wcześniej nie używany, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta; f)produkt powinien posiadać deklarację zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, do ochrony przed przenikaniem mikroorganizmów; g)opakowania oznakowane znakiem CE; h)pakowane po 100 szt. lub 200 szt. Zamawiający wymagał, aby maseczki jednorazowe spełniły następujące wymagania: a)produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi; b)zgodność z normą EN 14683 lub równoważną; c)skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu II lub IIR; d)oddychalność (ciśnienie różnicowe – Pa), jak dla masek typu II lub IIR; e)biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej) lub powinien być wykonany z materiału spełniającego powyższe wymagania; f)wykonane z trójwarstwowej włókniny; g)wykonane z materiału minimum 1 klasy palności i hipoalergicznego; h)wiązane z tyłu na troki lub powinny posiadać gumkę umożliwiającą założenie maseczki o uszy; i)w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody; j)posiadają wkładkę modelującą na nos; k)w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania; l)rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm; m)opakowania oznakowane znakiem CE, pakowane po minimum 50 szt.; n)asortyment powinien być fabrycznie nowy, tj. asortyment wcześniej nie używany, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta. o)asortyment powinien posiadać: deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych albo deklarację zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG albo deklarację zgodności z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz raport z badań na zgodność z normą EN 14683 lub równoważną wydany przez niezależne laboratorium akredytowane. Zamawiający wymagał, aby półmaski filtrujące klasy FFP2 spełniły następujące wymagania: a)wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed aerozolami w tym bioaerozolami; b)zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normę PN-EN 149+A1:2010 lub równoważną – Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie, w zakresie: •skuteczności filtracji wobec cząstek szkodliwych (aerozoli stałych i/lub ciekłych) nie mniej niż 94%; •oporu wdechu – nie więcej niż 240 Pa a wydechu nie więcej niż 300 Pa; •zawartości CO2 w powietrzu wdychanym – jeżeli dotyczy – mniejsza niż 1% obj. •środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425; c)powinna osłaniać usta, nos i brodę użytkownika; d)podstawowe elementy półmaski filtrującej: zacisk nosowy, zawór wydechowy (opcjonalnie), taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego, zapinki taśm nagłowia (opcjonalnie); e)powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych EN 149:2001+A1:2009 lub równoważne (np. w EN numer normy, nazwa i typ półmaski, klasa ochrony, dane producenta); f)oznakowanie opakowania znakiem CE, przy którym istnieje nr jednostki natyfikowanej sprawującej nadzór nad wydanym certyfikatem; g)produkt powinien posiadać deklarację zgodności potwierdzającą zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej oraz certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) lub równoważną, wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną w UE. Zamawiający wymagał również, aby Wykonawca pokrył koszty transportu do 22 miejsc na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz wniósł asortyment we własnym zakresie. Wykaz miejsc dostawy został określony odpowiednio w Załączniku 5a, Załączniku 5b i Załączniku 5c. Zamawiający zastrzegł, że wezwie Wykonawce, którego oferta została najwyżej oceniona w każdej z poszczególnych części Zapytania ofertowego (kryterium cena 100%) do przedłożenia dokumentów na potwierdzenie, że oferowany towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. i tak, w części I: • dla rękawiczek ochronnych: deklaracji zgodności potwierdzającej zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, do ochrony przed przenikaniem mikroorganizmów, • dla rękawiczek medycznych: deklaracji zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych lub deklaracji zgodności z wymaganiami Dyrektywy medycznej 93/42/EWG lub deklaracji zgodności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745. w części II: • deklaracji zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych albo deklaracji zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG albo deklaracji zgodności z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2017/745; • raportu z badań na zgodność z normą EN 14683 lub równoważną wydanego przez niezależne laboratorium akredytowane; oraz dostarczenia próbki maseczki ochronnej, spełniającej wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. w części III: • deklaracji zgodności potwierdzająca zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej; • certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 149+A1:2010 lub równoważną, wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Zamawiający wymagał, aby wszystkie dokumenty składane na wezwanie były aktualne na dzień ich złożenia oraz przetłumaczone na język polski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33199000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach