Przetargi.pl
dostawa środków dezynfekcyjnych wg formularza cenowego nr 19/2020

Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Gamowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 555 050 , fax. 32 7555079, 7555049
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka
  ul. Gamowska 3
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 327 555 050, fax. 32 7555079, 7555049
  REGON: 27622558700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-raciborz.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa środków dezynfekcyjnych wg formularza cenowego nr 19/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa środków dezynfekcyjnych wg formularza cenowego nr 19/2020: - Pakiet nr 1: Dezynfekcja rąk, - Pakiet nr 2: Dezynfekcja powierzchni, - Pakiet nr 3: Dezynfekcja przez zamgławianie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach