Przetargi.pl
„Dostawa programu służącego do wspomagania wydawania decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej”

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4971 851 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  pl. Ratuszowy 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4971 851, fax. -
  REGON: 07218174100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.bielsko.pl oraz https://umbielsko.logintrade.net/rejestracja/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa programu służącego do wspomagania wydawania decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Oferowane oprogramowanie ma zapewnić w Wydziale Urbanistyki i Architektury wsparcie procesu wydawania decyzji, przygotowywania wymaganych dokumentów i korzystania ze zgromadzonych w systemach informatycznych informacji, poprzez integracje z zasobami oprogramowania używanymi w Urzędzie Miejskim w Bielsku Białej. Program ma zastąpić dotychczas wykorzystywane w Wydziale UA oprogramowanie Estima Architektura, które nie odpowiada obecnym wymaganiom. Oferowane oprogramowanie powinno wspomagać pracę Inspektorów Wydziału UA w procesie wydawania decyzji administracyjnych. W porównaniu do obecnie wykorzystywanego oprogramowania, powinno mieć dodatkowo możliwość przygotowywania dokumentacji zawierającej elementy graficzne jak np.: mapy obszarów, których dotyczy postępowanie. Ta funkcjonalność powinna być integralną częścią programu i opierać się na danych geodezyjnych pobieranych z działającego w urzędzie systemu ewidencji gruntów i budynków "Geo-Info" firmy Systherm Sp. z o.o. W ramach integracji z innym oprogramowaniem mogą zostać wykorzystywane obecnie Web Services, integrujące oprogramowanie Estima z innymi aplikacjami lub mogą zostać stworzone nowe we współpracy z dostawcami innych programów dziedzinowych. Koszty współpracy z dostawcami innych programów działających w Urzędzie Miejskim w Bielsku Białej poniesie dostawca oferowanego oprogramowania. W ramach dostawy należy program zainstalować, uruchomić, skonfigurować oraz przeprowadzić szkolenia użytkowników i administratorów. Szkolenia powinny objąć co najmniej 10-ciu użytkowników wiodących z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w wymiarze co najmniej 5 godzin, w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferta przetargowa (w oryginale) sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (w oryginale), o którym mowa w Części III pkt. V ppkt. 9 SIWZ stanowiące Załącznik nr 1a do SIWZ – będzie ono stanowiło załącznik do oferty. 3) Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). 4) Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) do podpisania oferty, dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 5) Zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale), w formie pisemnej, do oddania Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 6) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach