Przetargi.pl
Dostawa srodków dezynfekcyjnych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 47303 Krapkowice, Os. XXX-Lecia
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44 67 228 , fax. 77 44 59 826
 • Data zamieszczenia: 2018-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
  Os. XXX-Lecia 21
  47303 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 77 44 67 228, fax. 77 44 59 826
  REGON: 16021349900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kcz.krapkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa srodków dezynfekcyjnych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych - preparatów do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, do dezynfekcji sprzętów medycznych, preparatów w postaci chusteczek, preparatów do odkażania i odtłuszczania skóry, preparatów do dezynfekcji rąk, preparatów do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry szczegółowo opisanych w formularzu cenowym staniwiacym załacznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) formularz cenowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, c) w przypadku powierzania części zamówienia podwykonawcom – informację na temat części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom, d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, e) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 25 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3. f) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust.1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach