Przetargi.pl
Dostawa środków czystościowych, preparatów dezynfekcyjnych, wózków serwisowych oraz papieru toaletowego i ręcznikowego z podziałem na pakiety

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 03924 Warszawa, ul. Niekłańska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 098 403 , fax. 225 098 404
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Niekłańska 42484
  03924 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 098 403, fax. 225 098 404
  REGON: 29735900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków czystościowych, preparatów dezynfekcyjnych, wózków serwisowych oraz papieru toaletowego i ręcznikowego z podziałem na pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PAKIET NR 1 ARTYKUŁY I PREPARATY CZYSTOŚCIOWE PAKIET NR 2 PREPARATY CZYSTOŚCIOWE PAKIET NR 3 ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO PAKIET NR 4 ARTYKUŁY I ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE PAKIET NR 5 PŁYNY DO MACERATORA PAKIET NR 6 Wózek serwisowy z wyposażeniem PAKIET NR 7 PAPIER TOALETOWY I RĘCZNIKOWY PAKIET NR 8 DOZOWNIKI ŁOKCIOWE PAKIET NR 9 PREPARATY MYJĄCO - DEZYNFEKCYJNE PAKIET NR 10 PREPARATY DO MASZYNOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39800000-0

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium: Pakiet 1 - w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych); Pakiet 2 - w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych); Pakiet 3 - w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych); Pakiet 4 - w kwocie 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych); Pakiet 5 – w kwocie 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych); Pakiet 6 - w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych); Pakiet 7 - w kwocie 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych); Pakiet 8- w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych); Pakiet 9 - w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych); Pakiet 10 - w kwocie 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych); Pozostałe informacje dotyczące wadium znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach