Przetargi.pl
Dostawa preparatów do dezynfekcji manualnej, antyseptyków i kosmetyków z podziałem na pakiety

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 03924 Warszawa, ul. Niekłańska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 098 403 , fax. 225 098 404
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Niekłańska 42484
  03924 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 098 403, fax. 225 098 404
  REGON: 29735900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa preparatów do dezynfekcji manualnej, antyseptyków i kosmetyków z podziałem na pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa preparatów do dezynfekcji manualnej, antyseptyków i kosmetyków z podziałem na pakiety
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium: Pakiet 1 - w kwocie 1.950,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych); Pakiet 2 - w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta złotych); Pakiet 3 - w kwocie 8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych); Pakiet 4 - w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych); Pozostałe informacje dotyczące wadium znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach