Przetargi.pl
Dostawa środków czystości.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-514 Katowice, ul. Ceglana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3581460, 3581200, 3581332 , fax. 32 2518437, 32 35 8 432
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Ceglana 35
  40-514 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3581460, 3581200, 3581332, fax. 32 2518437, 32 35 8 432
  REGON: 001325767
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków czystości.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie składa się z 9 części , z których każda stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Część nr 1 – Preparaty profesjonalnego użytku do codziennego mycia powierzchni wraz z użyczeniem pomp dozujących- wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Część nr 2 - Preparaty do maszynowego mycia naczyń - wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Część nr 3 – Mydło w piance do zamkniętego systemu dozowania S4 TORK - wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Część nr 4 - Preparaty myjąco pielęgnujące w systemie zamknietym do dozowników Soft Care Line (Diversey) - wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Część nr 5 – Ręczniki papierowe w rolkach do systemu TORK Matic H1 - wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Część nr 6 – Mopy płaskie, uchwyty mopów płaskich I - wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Część nr 7 – Mopy płaskie, uchwyty mopów płaskich II - wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Część nr 8 – Uchwyty mopów systemu ClikSpeed 40, mopy jednorazowego użytku do uchwytów systemu ClickSpeed 40 - wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Część nr 9 – Pady maszynowe okrągłe do szorowarek, froterek - wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ofertach złożonych w postępowaniu przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy występujący w przedmiotowym postępowaniu - załącznik nr 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach