Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej

Urząd Gminy Czernichów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-070 Czernichów, ul. Gminna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 702 105 , fax. 122 702 324
 • Data zamieszczenia: 2020-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czernichów
  ul. Gminna 1
  32-070 Czernichów, woj. małopolskie
  tel. 122 702 105, fax. 122 702 324
  REGON: 53498300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernichow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację niezbędną do użytkowania samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem. 4. Koszty dostawy samochodu, sprawdzenia, jazdy próbnej i szkolenia obciążają w całości Wykonawcę. 5. Dostawa samochodu odbędzie się na miejsce wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się w Nowej Wsi Szlacheckiej, Gm. Czernichów i na koszt Wykonawcy. 6. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów pożarniczych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów. 7. Wszystkie wskazane w SIWZ i załącznikach znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrażeniem „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust. 5 Pzp (np. materiały, urządzenia), tzn. takie, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach