Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszwałach

Gmina Cedry Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-020 Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 836 164, , fax. 586 836 166
 • Data zamieszczenia: 2020-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cedry Wielkie
  ul. M. Płażyńskiego 16
  83-020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie
  tel. 586 836 164, , fax. 586 836 166
  REGON: 19167494500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cedry-wielkie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszwałach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszwałach, zwanej dalej OSP Koszwały. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Dostawa pojazdu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Koszwałach, ul. Lipowa 11, Koszwały - na koszt Wykonawcy. 4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu zamówienia nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Powiadomienie powinno być sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres mailowy Zamawiającego: qptu@wp.pl 5. Zamawiający ma prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w ofercie Wykonawcy. 6. Za datę przekazania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron bezusterkowego protokołu odbioru (bez uwag), który zostanie sporządzony w miejscu odbioru przedmiotu zamówienia (siedziba OSP Koszwały); 7. Do momentu przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia jest po stronie Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązany będzie również do: a) przygotowania pojazdu zgodnie z wymogami opisanymi w Załączniku nr 7 do SIWZ tj. opisie przedmiotu zamówienia, b) uzyskania wszelkich wymaganych świadectw dopuszczenia, certyfikatów, c) zamontowania na pojeździe, na własny koszt, urządzeń i sprzętu dostarczonych przez zamawiającego, d) przeprowadzenia szkolenia dla obsługi pojazdu, e) wykonywania, nie rzadziej niż raz w roku, bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji. Przeglądy będą obejmować czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowej eksploatacji. W przypadku, gdy producenci urządzeń zalecają inne czynności oraz terminy przeglądów, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania tych czynności w terminach zaleconych przez producentów, f) wykonawca zobowiązuje się przenieść na własność zamawiającego przedmiot umowy tj. samochód ratowniczo – gaśniczy posiadający parametry techniczne wyszczególnione w ofercie wykonawcy. g) wykonawca wyda zamawiającemu przedmiot umowy z pełnym zbiornikiem paliwa oraz maksymalną ilością płynów eksploatacyjnych. 9. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę pojazdu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny model lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP. 12. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości 20 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy Pzp). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: BS w Pruszczu Gdańskim nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019. 5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 6. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Gminę Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 7. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 8 i 9 8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach