Przetargi.pl
„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim”

Gmina Chełm Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 257 503 , fax. 322 257 504
 • Data zamieszczenia: 2021-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełm Śląski
  ul. Konarskiego 2
  41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie
  tel. 322 257 503, fax. 322 257 504
  REGON: 27259334800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chelmsl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Przedmiot zamówienia i jego wymagania szczegółowe opisano w załączniku nr 1 do SWZ – specyfikacja techniczna – minimalne wymagania. Sprzęt wchodzący w skład dostawy ujęty w wykazie wyrobów wymagających dopuszczenia do użytkowania musi posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronieprzeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007. Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.). Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu Świadectwo zgodności WE, świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski – CNBOP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach