Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylanach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-082 Bolechowice, Św. Floriana
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 798444595, 506200602
 • Data zamieszczenia: 2020-08-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylanach
  Św. Floriana 10
  32-082 Bolechowice, woj. małopolskie
  tel. 798444595, 506200602
  REGON: 356265814
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ospkobylany.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej "siwz").
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Dokumenty, które należy złożyć w terminie składania ofert: 1. formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz); 2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy - jeżeli dotyczy; 3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 3.1. nie podlega wykluczeniu (wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz), 3.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 4 do siwz); 4. zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów - jeżeli dotyczy. B. Dokument, który należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej http://ospkobylany.pl/przetarg/ informacji z otwarcia ofert: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z którymkolwiek z Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) złożyli odrębne oferty (wzór stanowi załącznik nr 5 do siwz). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia jednej oferty oświadczenie nie będzie wymagane. C. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć wymagane dokumenty, przy czym jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają każdy z osobna dokumenty dotyczące podstaw wykluczenia (dokument wskazany w pkt 3.1 powyżej i w sekcji III.3. ogłoszenia w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz dokument, o którym mowa w pkt B powyżej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach