Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA z napędem 4x4

Ochotnicza Straż Pożarna Poznań-Krzesiny ogłasza przetarg

 • Adres: 61-320 Poznań, ul. Rudzka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna Poznań-Krzesiny
  ul. Rudzka 1
  61-320 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 63426692200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazgluszyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA z napędem 4x4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA z napędem 4x4 na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań-Krzesiny z siedzibą w Poznaniu ul. Rudzka 1. Szczegółowi opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 24 000,00 zł. 2. Wadium należy złożyć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na numer rachunku bankowego Zamawiającego prowadzonego w PBS O/Poznań nr rachunku: 26 9043 1070 2070 0010 0087 0001 z dopiskiem: „WADIUM- „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA z napędem 4x4” załączając kopię przelewu do oferty. 5. Wadium wnoszone w formie bezgotówkowej, należy złożyć w miejscu wyznaczonym do składania ofert w oddzielnej kopercie opisane jak w wskazano w pkt 4 (np. oryginał gwarancji ubezpieczeniowej).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, 3) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach