Przetargi.pl
Dostawa sprzętu, wyrobów medycznych, artykułów chemii gospodarczej oraz artykułów administracyjno - biurowych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.ZP/10/2013

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla ogłasza przetarg

 • Adres: 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6876330 , fax. 012 6876331
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
  ul. Skarbowa 4 4
  31-121 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6876330, fax. 012 6876331
  REGON: 35156417900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dietl.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu, wyrobów medycznych, artykułów chemii gospodarczej oraz artykułów administracyjno - biurowych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.ZP/10/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu, wyrobów medycznych, artykułów chemii gospodarczej oraz artykułów administracyjno - biurowych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.ZP/10/2013 Zamówienie podzielono na 19 pakietów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331900008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.diet.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach