Przetargi.pl
Dostawa sprzętu sieciowego, napędu taśmowego, monitora oraz akcesoriów dla US w Zielonej Górze

Urząd Statystyczny ogłasza przetarg

 • Adres: Zielona Góra, ul. Spokojna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 223 115
 • Data zamieszczenia: 2019-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Statystyczny
  ul. Spokojna 1 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 223 115
  REGON: 33172500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zielonagora.stat.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu sieciowego, napędu taśmowego, monitora oraz akcesoriów dla US w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu sieciowego, napędu taśmowego, monitora oraz akcesoriów w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach