Przetargi.pl
Dostawa sprzętu pomiarowego

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Adres: 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska 45A 45A
  15-351 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
  REGON: 00000167200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pb.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu pomiarowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I: Mikroskop - szt. 1 CZĘŚĆ II: Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza - szt. 1 CZĘŚĆ III: Piec hartowniczy komorowy - szt. 1 CZĘŚĆ IV: Oscyloskop - szt. 2 CZĘŚĆ V: Oscyloskop - szt. 1 CZĘŚĆ VI: Zestaw do pomiaru mętności - kpl. 1 CZĘŚĆ VII: Oscyloskop - szt. 1 CZĘŚĆ VIII: Przetwornica częstotliwości - szt. 1 CZĘŚĆ IX: Cyfrowy analizator dźwięku z oprogramowaniem i filtrami 1/1 i 1/3 oktawowymi - kpl. 1 CZĘŚĆ X: Waga precyzyjna - szt. 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pb.pbip.pl/index.php?event=kategoria&id=270
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach