Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego – centrala monitorująca i monitory kardiologiczne dla Oddziałów Wewnętrznych Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.”

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, 1-go Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 228 30 30, , fax. 32 228 14 98
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
  1-go Maja 9
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 228 30 30, , fax. 32 228 14 98
  REGON: 30827000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozsiemianowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego – centrala monitorująca i monitory kardiologiczne dla Oddziałów Wewnętrznych Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego – centrala monitorująca i kardiomonitory w ilości i o parametrach opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. - Centrala monitorująca i kardiomonitory Ilość sztuk: 2 zestawy – zestaw składa się z Centrali monitorującej i 4 monitorów kardiologicznych W związku z faktem, iż dostawa w części obejmującej zakup urządzeń jest finansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Programy Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARC na lata 2017-2020 w zakresie zadania wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2019 w koszcie dostawy należy wyraźnie rozdzielić koszty zakupu urządzenia oraz pozostałe koszty dostawy tj. transport, załadunek, ubezpieczenia, zainstalowanie, serwisowanie zakupionego sprzętu oraz szkolenia w zakresie obsługi, koszty zakupu musza być w formularzu cenowym skalkulowane oddzielnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach