Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ (2 CZĘŚCI)

Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Akademii Umiejętności
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 334 992 300, , fax. 334 992 322
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Oświaty
  Akademii Umiejętności 1a
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 334 992 300, , fax. 334 992 322
  REGON: 07281741000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzo.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ (2 CZĘŚCI)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ (2 CZĘŚCI) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w opisie dla części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta przetargowa (w oryginale) sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SIWZ – dla Części nr 1 Załącznik nr 1.2 do SIWZ – dla Części nr 2. 2. Wypełniony Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 2.1 do SIWZ – dla Części nr 1 Załącznik nr 2.2 do SIWZ – dla Części nr 2. 3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z Częścią III pkt 2.7 ppkt 9 SIWZ – będzie ono stanowić załącznik do oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (np.: konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). 5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) do podpisania oferty, dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 6. Zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale). 7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach