Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego ujętego w 7 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej

Szpital Powiatowy Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego 61
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3372710 , fax. 018 3372710
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy Limanowa
  ul. Piłsudskiego 61 61
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 018 3372710, fax. 018 3372710
  REGON: 00030437800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallimanowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego ujętego w 7 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Aparat do znieczulań ogólnych - 1 zestaw.; Monitor do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca - 1 szt.; Pulsoksymetr - 4 szt.; Lampa oparacyjna mobilna z zasilaczem UPS - 1 szt.; Lampa zabiegowa bezcieniowa - 4 szt.; Materac przeciwodleżynowy - 7 szt.; Ssak elektryczny - 4 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 330000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitallimanowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach