Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO pod nazwą „ROZBUDOWA SZPITALA O ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII I BLOK OPERACYJNY ORAZ POZOSTAŁYCH ODDZIAŁÓW”

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Paderewskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 240 231 , fax. 172 252 302
 • Data zamieszczenia: 2019-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
  ul. Paderewskiego 5
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 172 240 231, fax. 172 252 302
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cm-lancut.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO pod nazwą „ROZBUDOWA SZPITALA O ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII I BLOK OPERACYJNY ORAZ POZOSTAŁYCH ODDZIAŁÓW”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO pod nazwą „ROZBUDOWA SZPITALA O ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII I BLOK OPERACYJNY ORAZ POZOSTAŁYCH ODDZIAŁÓW”. Asortyment został szczegółowo opisany w załącznikach Nr 5, tj. w załączniku od numeru 5.1. do numeru 5.13. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 następujących pakietów: PAKIET I Zestaw wiertarek akumulatorowych PAKIET II Zestaw narzędzi ortopedycznych PAKIET III Zestaw narzędzi laparoskopowych PAKIET IV Wieża artroskopowa z oprzyrządowaniem PAKIET V Szyna ruchomości ciągłej (CPM), pionizator PAKIET VI Zestaw do znieczuleń odcinkowych kończyny górnej i dolnej PAKIET VII Lodówka z czujnikiem temperatury, statyw medyczny, stolik instrumentariuszki, szafka – stolik anestezjologiczny, taboret (krzesło operacyjne), zestaw do leczenia podciśnieniowego ran Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych na poszczególne pakiety (zadania). W poszczególnym pakiecie, czyli w każdym formularzu asortymentowo – cenowym muszą być uwzględnione wszystkie pozycje. Brak jakiejkolwiek pozycji asortymentowej w danym Załączniku Nr 2 spowoduje odrzucenie danej oferty przetargowej. Oferty można składać do jednej lub więcej lub wszystkich części. 1.Zaoferowany przez Wykonawców przedmiot zamówienia ma spełniać wymagania opisane w niniejszej Specyfikacji. 2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) Ustawy. 4.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców. 5.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a Ustawy (zatrudnienie na umowy o pracę). 6.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 8.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 9.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na zrealizowanie dostaw będących przedmiotem zamówienia. Termin wykonania zamówienia (dostawy), okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego: 1.Wymagany termin wykonania zamówienia ( termin dostawy) – minimalny termin wykonania zamówienia (termin dostawy) wynosi 2 tygodnie, natomiast maksymalny termin wykonania zamówienia (termin dostawy) wynosi 6 tygodni od dnia popisania umowy. 2.Miejsce wykonania zamówienia: „Centrum Medyczne w Łańcucie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Paderewskiego 5, 37 – 100 Łańcut. 3.Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego: nie mniej niż 24 miesiące od dnia oddania poszczególnego sprzętu medycznego do eksploatacji. Termin płatności: Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonana przelewem po oddaniu do eksploatacji poszczególnego sprzętu medycznego do „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o. do oddziałów zabiegowych, dostarczeniu paszportu technicznego dla każdego sprzętu wraz z odpowiednimi wpisami oraz po przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu w formie oryginału w terminie do 30 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu; 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2.Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b. Ustawy dotyczące: 1)Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 2)Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 3)Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, czy zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający w tym przypadku wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI pkt A. ppkt 1 (Załącznik Nr 3).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymaganie dokumenty i oświadczenia: A.Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: 1.Zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych do oferty każdy z Wykonawców zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3, w którym Wykonawca wstępnie potwierdzi, że: 1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1. pkt 12 – 22 Ustawy Pzp, 2)spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 – Ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wspólnym ubieganiu się o zamówienie. Złożone oświadczenie ma potwierdzić, spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawcy zmieścili informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. A. ppkt. 1. Specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 – 6 Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 Specyfikacji, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej itp.) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy. 2.Każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z sesji otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1. pkt 23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4. B.Wykaz innych wymaganych dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą, brak których spowoduje odrzucenie oferty: 1.Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – Załącznik Nr 1 do oferty. 2.Wypełnione formularze asortymentowo – cenowe – Załączniki Nr 2 do oferty. Do oferty przetargowej należy załączyć tylko te formularze, na które Wykonawca składa ofertę. 3.Wypełnione wg wzorów stanowiących Załączniki Nr 5 do SIWZ pod nazwą „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych”. Do oferty przetargowej należy załączyć tylko te formularze, na które Wykonawca składa ofertę. 4.Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE itp., tzn., że oferowany sprzęt medyczny posiada wymogi zgodnie z Ustawą z dnia 26 maja 2015 roku z późn. zmianami o wyrobach medycznych – Załączniki Nr 6 do oferty. 5.Karty katalogowe lub materiały informacyjne, marketingowe itp. wraz z opisami technicznymi w języku polskim. Zamawiający dopuszcza katalogi w języku angielskim wraz z opisami technicznymi oferowanych wyrobów w języku polskim – Załączniki Nr 6 do oferty. 6.Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz składania wyjaśnień jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie „za zgodność z oryginałem”. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone – Załącznik Nr 8 do oferty. 7. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom – – Załącznik Nr 11 do oferty (jeżeli dotyczy). Dokument ten Wykonawca zobowiązany jest sporządzić we własnym zakresie. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” powinno być w formie pisemnej. Wszystkie dokumenty winny być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, a dokumenty załączone w formie kserokopii muszą być potwierdzone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”. Składając dokumenty w formie kserokopii należy wpisać słowa np.: „poświadczam za zgodność z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” – „data” i podpisać. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach