Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Szpital Powiatowy ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6740361 , fax. 032 6721532
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy
  ul. Miodowa 14 14
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 032 6740361, fax. 032 6721532
  REGON: 27627111000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzawiercie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Apteki Szpitala Powiatowego w Zawierciu, przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy, w ilości i asortymencie szczegółowo określonym w załączniku nr 1 do SIWZ , stanowiącym jednocześnie formularz asortymentowo - cenowy. Łącznie 31 pozycji asortymentowych. Oferent powinien zapewnić pełny asortyment, płynną realizację zamówień oraz transport do magazynu Zamawiającego na własny koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia częściowego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalzawiercie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach