Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 416 300 , fax. 68 341 30 40
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.
  ul. Wojska Polskiego 52
  66-235 Torzym, woj. lubuskie
  tel. 683 416 300, fax. 68 341 30 40
  REGON: 80467187000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaltorzym.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Sp. z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis, postać oraz ilości przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy – załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Formularz cenowy obejmuje 25 zadań. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku drobnego sprzętu medycznego, transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego (Magazyn sprzętu medycznego) wraz z wniesieniem odpowiednio w terminie maksimum 10 dni od złożenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy, 2. Formularz cenowy, 8.Formularz parametrów technicznych dot. Zadania nr 24.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach