Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 285 40 58 , fax. 32 384 54 04
 • Data zamieszczenia: 2020-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
  ul. Pyskowicka
  42-612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 285 40 58, fax. 32 384 54 04
  REGON: 24151294000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wspsa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Pakiet nr 1: Kaniule, zawory, dreny do pomp, przyrządy do przygotowywania leków cytotoksycznych, zestawy do infuzji; Pakiet nr 2: Sprzęt medyczny jednorazowego użytku 1; Pakiet nr 3: Infuzja dożylna, przyrządy do przetoczeń, sprzęt medyczny jednorazowego użytku 2; Pakiet nr 4: Sprzęt medyczny jednorazowego użytku sterylny 3; Pakiet nr 5: Zestawy do nefrostomii i cystotomii. Igła do ostrzyknięć. Ekstraktor kamieni, igła do biopsji do automatu typu BARD, cewniki urologiczne; Pakiet nr 6: Akcesoria do badań urodynamicznych; Pakiet nr 7: Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele; Pakiet nr 8: Zestawy drenów do pompy płuczącej; Pakiet nr 9: Opakowania jednorazowe do leków recepturowych; Pakiet nr 10: Przyrządy do żywienia dojelitowego 1; Pakiet nr 11: Aplikator i osłony; Pakiet nr 12: Klipsy tytanowe do klipsownicy stalowej, wielorazowej Johnson & Johnson; Pakiet nr 13: Ostrza i skalpele; Pakiet nr 14: Drobny sprzęt medyczny; Pakiet nr 15: Plaster do kinesiotapingu; Pakiet nr 16: Higiena pacjenta; Pakiet nr 17: Pieluchy dla dzieci; Pakiet nr 18: Pieluchomajtki dla dorosłych, podkłady. Specjalistyczne środki pielęgnacyjne; Pakiet nr 19: Przyrządy do żywienia dojelitowego 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje w/w warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Formularz cenowy– Załącznik Nr 2 do SIWZ 3) Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 dot. podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 dot. spełnienia warunków udziału – Załącznik nr 4 do SIWZ, 4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ, Wykonawca składa zgodnie z pkt 8.2 SIWZ. 3. Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach