Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego dla UCK.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3491248 , fax. 58 3492074, 3461178
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7 7
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3491248, fax. 58 3492074, 3461178
  REGON: 00028864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uck.gda.pl/zamowienia.php
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego dla UCK.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego zwanego dalej sprzętem, dla Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w załącznikach nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f do SIWZ wraz z osprzętem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego. 2.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części: a)Zestaw sprzętu do operacji wczesnego raka płuca - część I - o parametrach technicznych określonych w zał. 4a do SIWZ, b)Instrumentarium do bronchoskopii (1 komplet) - o parametrach technicznych określonych w zał. 4b do SIWZ, c)Zestaw sprzętu do operacji wczesnego raka płuca - imadło - o parametrach technicznych określonych w zał. 4c do SIWZ, d)Lampa czołowa (2 szt.) - o parametrach technicznych określonych w zał. nr 4d do SIWZ, e)Zestaw sprzętu do operacji wczesnego raka płuca - część II - o parametrach technicznych określonych w zał. 4e do SIWZ, f)Ergocyklometr (1 szt.) - o parametrach technicznych określonych w zał. 4f do SIWZ. 3.Wymieniony wyżej sprzęt dostarczony zostanie wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania. 4.Dostawa sprzętu o którym mowa w pkt 1, na koszt Wykonawcy, nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7. 5.Wykonawca dostarczy sprzęt oraz przeszkoli pracowników z zakresu podstaw jego eksploatacji, w terminie do 12.12.2012 roku od daty zawarcia umowy. 6.O terminie szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. 7.Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 8.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 9.Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 01.01.2012 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331690002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla ofert całkowitych wynosi 5100 zł, a dla ofert częściowych: Pakiet 1 - 1300 zł Pakiet 4 - 800 zł Pakiet 2 - 1000 zł Pakiet 5 - 700 zł Pakiet 3 - 1000 zł Pakiet 6 - 300 zł W przypadku złożenia ofert na kilka części, kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. 2.Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. o/ Gdańsk nr: 94 10901098 0000000009016749. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne,ul. Dębinki, 80-951 Gdańsk. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 5.Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 7. 6.Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a.odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b.nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c.zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7.Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 8.Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 9.Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.uck.gda.pl/zamowienia.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach