Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni w ramach Rządowego Programu pn. Cyfrowa Szkoła - I postępowanie

Gmina Zblewo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-210 Zblewo, ul. Główna 40
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5884381 , fax. 058 5884569
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zblewo
  ul. Główna 40 40
  83-210 Zblewo, woj. pomorskie
  tel. 058 5884381, fax. 058 5884569
  REGON: 00549803000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zblewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni w ramach Rządowego Programu pn. Cyfrowa Szkoła - I postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni w ramach Rządowego Programu pn. Cyfrowa Szkoła: Szczegółowy opis oraz wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do zadań Wykonawcy należy dostawa oraz montaż komputerów i innych pomocy dydaktycznych spełniających wymogi Rządowego Programu Cyfrowa Szkoła wraz z instalacją i uruchomieniem w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni (z wyłączeniem instalacji sieci bezprzewodowej WI-FI). Po wykonaniu czynności określonych w zadaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia kadry nauczycielskiej z obsługi dostarczonego sprzętu na zainstalowanym w szkołach sprzęcie w wymiarze 2 godzin dla kadry nauczycielskiej (konkretny dzień przeprowadzenia szkolenia ustalony będzie na etapie realizacji umowy). Dostarczony sprzęt i pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe , wolny od obciążeń prawami osób trzecich, wyprodukowane w 2012 r. posiadać deklarację CE, posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, w przypadku komputerów przenośnych - spełniają wymogi normy Energy Star 5,0, posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, posiadać okres gwarancji udzielonej przez dostawcę nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku tablic interaktywnych - nie krótszy niż 5 lat. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni, ul. Kasztelańska 3, 83 - 210 Zblewo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zblewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach