Przetargi.pl
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”, w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” realizowanego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Muzeum Wsi Kieleckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 449 297 , fax. 413 445 008
 • Data zamieszczenia: 2020-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Wsi Kieleckiej
  ul. Jana Pawła II 6
  25-025 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 449 297, fax. 413 445 008
  REGON: 65978500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mwk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”, w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” realizowanego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Michniów 38, 26-130 Suchedniów 2. Zamówienie będzie realizowane w dwóch częściach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jedną lub dwie części): a) Część I - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami: - Komputer typu desktop (2 szt.) - Monitor komputerowy (2 szt.) - Laptop (6 szt.) - Komputer typu All in One (4 szt.) - Dyski zewnętrzne (6 szt.) - Urządzenie kolorowe wielofunkcyjne A3 (2 szt.) - Router (3 szt.) b) Część II - Dostawa pakietów biurowych, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do obróbki materiału fotograficznego i wideo, oprogramowania do rozpoznawania tekstu: - Oprogramowanie antywirusowe (12 stanowisk) - Pakiety biurowe (12 stanowisk) - Oprogramowanie do obróbki materiału fotograficznego oraz wideo (2 stanowiska) - Oprogramowanie do rozpoznawania tekstu (2 stanowiska) Uwaga! Oferta częściowa musi być złożona na cały zakres przedmiotowy, tj. Części I i/ lub Części II. W przypadku złożenia oferty przetargowej na niepełny zakres przedmiotowy Części I i/lub Części II, oferta ta zostanie przez Zamawiającego z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona. 3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zawierają: a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SIWZ – Część I i załącznik nr 1b do SIWZ – Część II, b) Specyfikacja techniczna - załącznik nr 3a do SIWZ – Część I i załącznik nr 3b do SIWZ – Część II c) Istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 8a do SWIZ – Część I i załącznik nr 8b do SIWZ – Część II, 4. W specyfikacji technicznej – (zał. nr 3a i/lub 3b do SIWZ) załączonej do oferty Wykonawca winien wskazać typ, model, markę parametry techniczne oferowanego sprzętu i/lub nazwę oprogramowania wraz z opisem w celu sprawdzenia spełnienia czy oferowany sprzęt/urządzenia/oprogramowanie spełnia wymagania określone w SIWZ. 5. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt/urządzenia/oprogramowanie były fabrycznie nowe, nieużywane, znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, pochodziły od producenta oraz posiadały wymagane parametry techniczne nie gorsze niż wymagania podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ. Sprzęt/urządzenia powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. 6. Rozwiązania równoważne: a) W przypadku gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż zamawiający opisał przedmiot zamówienia ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów. b) Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, jednak są zobowiązani wykazać, że oferowany przez niego sprzęt/oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 7. Zamawiający wymaga by Wykonawca udzielił gwarancji na dostarczony sprzęt/urządzenia/od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 8. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego na własny koszt. 9. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków gwarancji sprzętu (Części I zamówienia) zostały opisane w Istotnych postanowieniach umowy – Załącznik Nr 8a do SIWZ. 10. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków dostawy oprogramowania (Części II zamówienia) opisane zostały w Istotnych postanowieniach umowy – Załącznik Nr 8b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w/w warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe dokumenty: 1. Formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ (wymagana forma dokumentu – oryginał), 2. Specyfikacja techniczna – wg Załącznika nr 3 a i/lub 3b do SIWZ (wymagana forma dokumentu – oryginał), 3. Zobowiązanie wymagane postanowieniami Rozdz. V pkt 5 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza), 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza). 6. Wykonawca, po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp składa oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 7. Postanowienia dotyczące warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia a także wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarte zostały w rozdziale V-VII SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach