Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Starostwa Powiatowego w Żyrardowie”

Powiat Żyrardowski ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, Limanowskiego 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 468566168
 • Data zamieszczenia: 2023-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Żyrardowski
  Limanowskiego 45
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 468566168
  REGON: 750147828
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-zyrardowski.ezamawiajacy.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Starostwa Powiatowego w Żyrardowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego (Komputer mobilny x 2 szt.) w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, które jest częścią projektu realizowanego pod nazwą „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” zgodnie z umową nr DSG/1078 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014—2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości 15 000,00 zł brutto każde zamówienie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-09-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach