Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225720366, 225720373 , fax. 225720363
 • Data zamieszczenia: 2021-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Żwirki i Wigury 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225720366, 225720373, fax. 225720363
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 8 części zamówienia (zwanych dalej Pakietami): 1. Stacja robocza – 1 szt. 2. Tablet z wyposażeniem – 8 szt. 3. Tablet + aplikacje – 1 szt. 4. Tablet z wyposażeniem – 2 szt. 5. Tablet – 7 szt. 6. Tablet – 3 szt. 7. Tablet z klawiaturą – 1 szt. 8. Laptop – 1 szt. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej „Pakietami od 1 do 8” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.8 do SIWZ. III. Podstawą ustalenia wymaganej wydajności procesora będzie liczba punktów uzyskanych przez oferowany procesor w teście PassMark PC Mark, opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, którego wydruk z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ – dla Pakietu 1 i Pakietu 8. IV. Podstawą ustalenia wymaganej wydajności karty graficznej będzie liczba punktów, w G3D Rating ( pojedynczo ), uzyskanych przez oferowaną kartę graficzną w teście PassMark Performance Test, opublikowanym na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, którego wydruk z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ – dla Pakietu 1. V. Zważywszy, że do urządzeń, określonych w Pakiecie 1 znajduje zastosowanie 0% stawka VAT zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) oraz załącznika nr 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 106), Zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy, wystąpi do Ministra Zdrowia o zastosowanie zerowej stawki podatku VAT. Uzyskaną decyzję Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy i dokument ten będzie stanowił podstawę wystawienia faktury VAT z zastosowaniem 0% stawki VAT. VI. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia do: Sekcji Gospodarki Magazynowej Działu Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach