Przetargi.pl
dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) ogłasza przetarg

 • Adres: 02-521 Warszawa, Rakowiecka 37
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)
  Rakowiecka 37
  02-521 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 386547883
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumrakowiecka37.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa komputerów przenośnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącej Załącznik nr 4A do SWZ.dostawa komputerów stacjonarnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącej Załącznik nr 4A do SWZ.dostawa monitorów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w projektowanych postanowieniachumowy stanowiącej Załącznik nr 4B do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-09-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach