Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (pomocy dydaktycznych) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni i Publicznej Szkoły Podstawowej w Suskowoli

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Pionkach ogłasza przetarg

 • Adres: 26-670 Pionki, ul. Zwycięstwa 6a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 612 53 18 , fax. 48 612 53 18
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Pionkach
  ul. Zwycięstwa 6a 6a
  26-670 Pionki, woj. mazowieckie
  tel. 48 612 53 18, fax. 48 612 53 18
  REGON: 14080255000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-pionki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (pomocy dydaktycznych) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni i Publicznej Szkoły Podstawowej w Suskowoli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach niniejszego zamówienia realizowane będą następujące dostawy: laptopy - szt. 48 z tego: 24 do PSP Jedlnia i 24 do PSP Suskowola laptopy - szt. 2 z tego: 1 do PSP Jedlnia i 1 do PSP Suskowola tablice interaktywne - szt. 2 z tego: 1 do PSP Jedlnia i 1 do PSP Suskowola projektor krótkoogniskowy szt. 2 - z tego: 1do PSP Jedlnia i 1 do PSP Suskowola szafa do przechowywania laptopów szt. 2 z tego: 1 do PSP Jedlnia i 1 do PSP Suskowola router WIFI szt. 2 - z tego: 1do PSP Jedlnia i 1 do PSP Suskowola oprogramowanie zarządzania klasą szt. 2 - z tego: 1do PSP Jedlnia i 1 do PSP Suskowola oprogramowanie szt. 48 - z tego: 24 do PSP Jedlnia i 24 do PSP Suskowola oprogramowanie szt. 2 - z tego: 1do PSP Jedlnia i 1 do PSP Suskowola kabel HDMI szt. 2 - z tego: 1do PSP Jedlnia i 1 do PSP Suskowola Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. Nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) Szczegółowe informacje dotyczące wadium pkt 13 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina-pionki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach