Przetargi.pl
DOSTAWA ŁÓŻEK POJEDYNCZYCH I PIĘTROWYCH Z LITEGO DREWNA ORAZ MATERACY

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" ogłasza przetarg

 • Adres: 01-439 Warszawa, ul. Dalibora 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8364412 , fax. 022 8775640
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"
  ul. Dalibora 1 1
  01-439 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8364412, fax. 022 8775640
  REGON: 00024177800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kolo.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Dom Dziecka

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŁÓŻEK POJEDYNCZYCH I PIĘTROWYCH Z LITEGO DREWNA ORAZ MATERACY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA ŁÓŻEK 35sztuk POJEDYNCZYCH I 12 sztuk PIĘTROWYCH Z LITEGO DREWNA ORAZ47 sztuk MATERACY
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391500008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www//kolo.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach