Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Liw w ramach projektu Cyfrowa Gmina

GMINA LIW ogłasza przetarg

 • Adres: 07-100 Węgrów, ul. Adama Mickiewicza 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 3081250 , fax. 25 7923362
 • Data zamieszczenia: 2023-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA LIW
  ul. Adama Mickiewicza 2
  07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 25 3081250, fax. 25 7923362
  REGON: 711582167
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Liw w ramach projektu Cyfrowa Gmina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Liw w ramach projektu Cyfrowa Gmina do Urzędu Gminy Liw ul. Mickiewicza 2 07-100 Węgrów. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 (3.1-3.7) do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach