Przetargi.pl
„Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu pn. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Gmina Pawłowiczki ogłasza przetarg

 • Adres: 47-280 Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4036461 , , fax. 774036462
 • Data zamieszczenia: 2019-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pawłowiczki
  Plac Jedności Narodu 1
  47-280 Pawłowiczki, woj. opolskie
  tel. 77 4036461 , , fax. 774036462
  REGON: 53141296400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawlowiczki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu pn. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Część 1 – Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Część 2 – Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Część 3 – Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: Części 1 – sprzęt komputerowy:2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100) Część 2- sprzęt multimedialny: 2 300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych 00/100) Część 3- pomoce dydaktyczne: 1 900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu; • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Urzędu Gminy w Powiatowym Banku Spółdzielczym K- Koźle Oddział Polska Cerekiew Nr konta 07 8882 1016 9002 0030 0155 0001, przy czym jako data wpłacenia wadium, uznana jest data wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Z dopiskiem „Wadium - dostawa sprzętu komputerowego/multimedialnego/pomocy dydaktycznych*” Wadium wniesione w formie niepieniężnej (w innych dopuszczalnych formach) należy złożyć w kasie Urzędu Gminy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dotyczy wszystkich części. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień w niniejszym postępowaniu z uwagi na brak regulacji nakazujących ich posiadanie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach