Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Płocku

Sąd Rejonowy w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-404 Płock, Plac Narutowicza 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2625244 w. 361 , fax. 024 2684727
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Płocku
  Plac Narutowicza 6 6
  09-404 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 2625244 w. 361, fax. 024 2684727
  REGON: 00032489500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Płocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Płocku tj.: 30 komputerów stacjonarnych, 17 monitorów LCD, 10 drukarek laserowych, 11 urządzeń wielofunkcyjnych o paramatrach zgodnych ze szcegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www@plock.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach