Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, 3 Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24/364 59 20, 24/364 59 20 , fax. 24/364 59 30
 • Data zamieszczenia: 2020-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły
  3 Maja 4
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24/364 59 20, 24/364 59 20, fax. 24/364 59 30
  REGON: 000212162
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lwj.edu.pl/; http://bip.zjoplock.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty /dołączane do oferty/ 1) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach