Przetargi.pl
dostawa sprzętu komputerowego

Instytut Pokolenia ogłasza przetarg

 • Adres: 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 729058740
 • Data zamieszczenia: 2022-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Pokolenia
  ul. Ogrodowa 58
  00-876 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 729058740
  REGON: 520851132
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Serwer – 1 szt.2) Szafa rackowa wraz z wyposażeniem - 1 szt. a) Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem oferowanych parametrów (nazwy, modelu, typu itp.) – załącznik nr 2a do SWZ, zgodny z minimalnymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Parametry techniczne wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1) komputer laptop - 19 szt.2) monitory – 32 szt.3) tablet – 10 szt.4) drukarki laserowe – 4 szt.Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem oferowanych parametrów (nazwy, modelu, typu itp.) – załącznik nr 2b do SWZ, zgodny z minimalnymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Parametry techniczne wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1) stacje dysków CD – 4 szt.2) routery – 1 szt.3) punkt dostępowy – ACCES POINT – 5 szt.4) zestaw telekonferencyjny – 1 szt.5) bezprzewodowa klawiatura QWERTY – 32 szt.6) bezprzewodowa mysz – 40 szt.7) stacja dokująca z zasilaniem – 32 szt.8) kamera internetowa – 32 szt.Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem oferowanych parametrów (nazwy, modelu, typu itp.) – załącznik nr 2c do SWZ, zgodny z minimalnymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Parametry techniczne wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach