Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, Narutowicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236722050
 • Data zamieszczenia: 2020-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
  Narutowicza 9
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 236722050
  REGON: 13086920800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puzim.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka sektora finansów publicznych.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. 2. Szczegółowy zakres/przedmiot zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ oraz postanowienia zawarte w Projekcie umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty dostawy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych. Oprogramowanie dołączone do zaoferowanego sprzętu winno pochodzić z legalnego źródła dystrybucji oraz zapewniać jego legalne użytkowanie na terenie Polski. 4. Oferowany sprzęt nie może być produktem end of life (produkt EOL), czyli takim, którego produkcja została już zakończona i został on wycofany z kanału sprzedaży producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na okres związania ofertą kwoty 3 000,00 PLN ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o któ¬rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 t.j. z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawcy samodzielnie, bez oczekiwania na wezwanie Zamawiającego przekażą Zamawiającemu aktualne na dzień złożenia oferty, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach