Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 826 98 19, , fax. 22 826 98 19
 • Data zamieszczenia: 2020-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
  ul. Pawińskiego 5B
  02-106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 826 98 19, , fax. 22 826 98 19
  REGON: 000326026
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ippt.pan.pl/przetargi/index.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie powystawowego, wysokiej jakości, wolnego od wad sprzętu komputerowego w ilości: Komputery stacjonarne 4 szt., Komputery przenośne 5 szt., Komputer przenośny ze stacją dokującą 1 szt., Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. zgodnie ze szczegółowym rozbiciem na części postępowania znajdującym się w rozdziale III SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami w zakresie jego realizacji oraz warunków gwarancji zawarty jest w Załączniku nr 1 - „Specyfikacji Technicznej Sprzętu” stanowiącym integralną część SIWZ. Oferowane urządzenia muszą być bezpieczne w użytkowaniu, posiadać oznakowanie CE. Warunki gwarancji/licencji udzielone przez Wykonawcę nie mogą być gorsze od gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia / oprogramowania oraz winny uwzględniać warunki gwarancji/licencji określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium na części na które składa ofertę w wysokości: Część 1 - 70,00 zł; Część 2 - 70,00 zł; Część 3 - 200,00 zł; Część 4 - 300,00 zł; Część 5 - 200,00 zł; Część 6 - 90,00 zł; Część 7 - 180,00 zł; Część 8 - 90,00 zł; Część 9 - 200,00 zł; Część 9 - nie wymagane. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w rozdziale XVI SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - Załącznik nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach