Przetargi.pl
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku. Znak sprawy: SZP/380/40/2012

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Paderewskiego 5
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2240231 , fax. 017 2252302
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
  ul. Paderewskiego 5 5
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 017 2240231, fax. 017 2252302
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cm-lancut.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku. Znak sprawy: SZP/380/40/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 pakietów (zadań). Asortyment został dokładnie opisany w załącznikach Nr 2, tj. od załącznika 2.1. do załącznika 2.11, czyli w formularzach asortymentowo - cenowych. PAKIET I Igły i zestawy anestezjologiczne (Załącznik Nr 2.1.) PAKIET II Pojemniki z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu próbek chirurgicznych (Załącznik Nr 2.2.) PAKIET III Torby na wymiociny (Załącznik Nr 2.3.) PAKIET IV Zestaw drenów płuczących (Załącznik Nr 2.4.) PAKIET V Artykuły foliowe (Załącznik Nr 2.5.) PAKIET VI Elektrody do diatermii VIO 300 S oraz 200 S (ERBE) (Załącznik Nr 2.6.) PAKIET VII Akcesoria do spirometru PNEUMO RS 220 V (Załącznik Nr 2.7.) PAKIET VIII Papiery termiczne do aparatów EKG firmy ASPEL (Załącznik Nr 2.8.) PAKIET IX Papier termoczuły do Videoprinterów USG (Załącznik Nr 2.9) PAKIET X Specjalistyczny sprzęt medyczny do platformy energetycznej (lancetronu) FORCE TRIAD (Załącznik Nr 2.10.) PAKIET XI Wzierniki uszne (Załącznik Nr 2.11.) Szacowana wielkość zamówienia powyżej 14 tys. euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium /w formie i wysokości określonej przepisami Ustawy - Prawo zamówień publicznych - art. 45/. Wadium w kwocie na: Pakiet I 400,00 PLN Pakiet II 30,00 PLN Pakiet III 20,00 PLN Pakiet IV 50,00 PLN Pakiet V 50,00 PLN Pakiet VI 60,00 PLN Pakiet VII 70,00 PLN Pakiet VIII 100,00 PLN Pakiet IX 250,00 PLN Pakiet X 500,00 PLN Pakiet XI 50,00 PLN należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, czyli w terminie do dnia 04.12.2012r. do godz. 10.00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres niezmienności cen
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.cm-lancut.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach