Przetargi.pl
Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania, usług i przeprowadzenie szkolenia w ramach realizacji konkursu grantowego Cyfrowa Gmina z podziałem na cztery części

Gmina Stanisławów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-304 Stanisławów, Rynek 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-08-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stanisławów
  Rynek 32
  05-304 Stanisławów, woj. mazowieckie
  REGON: 711582434
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania, usług i przeprowadzenie szkolenia w ramach realizacji konkursu grantowego Cyfrowa Gmina z podziałem na cztery części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa: zestaw serwerów (2 szt.) + oprogramowanie systemowe (4 szt.) i licencjami dostępowymi dla użytkowników CAL 50 szt.; serwerów plików NAS (2 szt.), dysków serwerowych do serwerów sieciowych NAS( 8 szt.) , switch-y zarządzalnych (5 szt.), laptopów z systemem operacyjnym i pakietem biurowym (2 szt.);Zakup: oprogramowania do backupu (serwerów fizycznych 3 szt. i maszyn wirtualnych 10 szt. , danych ze stacji roboczych – 50 szt.); oprogramowania do zaawansowanego skanowania przed złośliwym oprogramowaniem - 66szt.,Aktualizacja oprogramowania do monitorowania sieci i pracy użytkowników (1 zestaw – 60 stacji roboczych); zakup brakujących licencji do monitorowania urządzeń sieci (20 szt.); szkolenie stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania (2 osoby),Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) – 2 szt. urządzeń typu UTM; szkolenie specjalistyczne dla administratora sieci z zakresu konfiguracji UTM (1 osoba); zakup usługi token mobile - 10 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach