Przetargi.pl
„Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bochni”

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 153 700 , fax. 146 153 708
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Bochni
  ul. Kazimierza Wielkiego 31
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 146 153 700, fax. 146 153 708
  REGON: 85166509000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/spbochnia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bochni”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie - dla Zadania nr 1: 1 600,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100). - dla Zadania nr 2: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych 00/100). Wadium może być wnoszone: • w pieniądzu, • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 1Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni z dopiskiem „wadium - „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bochni” Zadanie nr 1 Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Organizacyjno-Prawnego Zadanie nr 2 Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się wpływ kwoty wadium na rachunek zamawiającego do dnia i godziny składania ofert. Numer rachunku bankowego 17 85890006 0260 0110 0150 0007. Oryginał dokumentu gwarancyjnego lub poręczenia należy załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wniesienie wadium na czas krótszy niż okres związania ofertą, zamawiający będzie traktował tak jakby wadium nie zostało wniesione. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności, które wskazane są w art. 46 ust. 4a i 5 pkt 1) i 3) ustawy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach