Przetargi.pl
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania - numer postępowania FH/ 01/ 02/ 20

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza przetarg

 • Adres: 40-189 Katowice, ul. Leopolda
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 007 681, , fax. 322 007 701
 • Data zamieszczenia: 2020-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  ul. Leopolda 31
  40-189 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 007 681, , fax. 322 007 701
  REGON: 12531630000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibemag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: INSTYTUT SIECI

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania - numer postępowania FH/ 01/ 02/ 20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu, spełniający normy CE, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać wymagania określone przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie odnowionego. Przedmiot zamówienia podzielono na 10 części: Część 1: Serwer operatorski Część 2: Serwer router Część 3: Serwer wirtualizacji – jednostka wykonawcza Część 4: Serwer wirtualizacji – macierz dyskowa Część 5: Serwer wirtualizacji – przełącznik sieciowy Część 6: Komputer przenośny Część 7: Switch Część 8: Oprogramowanie do wirtualizacji Część 9: System operacyjny do serwera Część 10: Oprogramowanie do tworzenia schematów i diagramów Okres gwarancji (dot. części 1-7): minimum 24-miesiące, licząc od obustronnego podpisania protokołu odbioru „bez uwag”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ (odrębnie dla każdej części zamówienia). Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ (odrębnie dla części 1-7 i części 8-10 zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w wyżej wymienionym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca oprócz oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznika nr 4 do SIWZ) wraz z ofertą (Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ) składa: 1.1. Formularz cenowy oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ; 1.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów dołączonych do oferty. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej pzp.ibemag.pl informacji, o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp przekazuje: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia z Postępowania, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23) ustawy Pzp zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach