Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WRAZ ZE SZKOLENIAMI ZGODNIE Z PROJEKTEM „ROZBUDOWA E-USŁUG DLA PACJENTÓW WZLP W OLSZTYNIE”

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-228 Olsztyn, Aleja Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6785353, 6785300 , fax. 896 785 300
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
  Aleja Wojska Polskiego 35
  10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6785353, 6785300, fax. 896 785 300
  REGON: 29548400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzlp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WRAZ ZE SZKOLENIAMI ZGODNIE Z PROJEKTEM „ROZBUDOWA E-USŁUG DLA PACJENTÓW WZLP W OLSZTYNIE”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze szkoleniami na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie" nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/18 z dnia 28.03.2019 roku w ramach Osi Priorytetowej 3 - „Cyfrowy region". Działania 3.2 - „E-zdrowie", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 1. Część I: Licencja systemu bazodanowego z migracją obecnego środowiska bazodanowego. Część II: Klimatyzator. Część III: Licencje dostępowe do serwera dla użytkowników. System archiwizacji i backupu danych. Serwer aplikacyjny z licencją systemową. Serwer bazodanowy. Macierz z dyskami. Zasilacz UPS do serwerów. Przełącznik SAN. Szkolenia dla 2 osób. 2. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: IX. Wymagania dotyczące wadium (dotyczy części I i III). 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I - 3 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Część III - 10 000,00 zł (słownie: szesnaści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium na poszczególne części musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - wpłacone na konto nr 08 1440 1101 0000 0000 0802 556 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo--kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium – przetarg na Dostawy sprzętu i oprogramowania wraz ze szkoleniami zgodnie z projektem „Rozbudowa e-usług dla pacjentów WZLP w Olsztynie” – sprawa ZP.3321.06.2019. Część nr ….. W pozostałych przypadkach (pkt 3. lit. b), c), d), e) niniejszej SIWZ) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 5. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Zwrot wadium (art. 46 Ustawy Pzp) a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8 lit.a) SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zatrzymanie wadium a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mo-wa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy); - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie informację z otwarcia, z podaniem kwoty, jaką przeznaczył na realizację zamówienia, nazw i adresów wykonawców, ceny lub kosztu wykonania zamówienia i innych warunków zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Każdy z wykonawców, który złoży ofertę w postępowaniu zobowiązany będzie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej informacji, samodzielnie, bez wezwania zamawiającego, złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia – załącznik nr 4), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 14) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII. pkt 1 ppkt 2 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wszelkie oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Powyższa zasada nie dotyczy pełnomocnictwa, które co do zasady składane jest zawsze w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 15) Podwykonawstwo: 1 )Zamawiający dopuszcza składanie ofert, w których wykonawca będzie powierzał wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jednocześnie żądając wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Oświadczenie zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 2) W przypadku braku wskazania podwykonawców Zamawiający uzna, ze całość zamówienia zrealizowana zostanie przez Wykonawcę. 3) Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić wyłącznie za każdorazową zgodą Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach