Przetargi.pl
Dostawa materiałów szewnych

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu ogłasza przetarg

 • Adres: 11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7152023 w. 317, 313 , fax. 897 156 208
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
  ul. Armii Krajowej 8
  11-300 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7152023 w. 317, 313, fax. 897 156 208
  REGON: 51131574500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szpital-biskupiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów szewnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje szwy chirurgiczne, ładunki do klipsownicy, siatki brzuszne, klipsy, taśmy ginekologiczne, lejce naczyniowe, worki i narzędzia laparoskopowe, końcówki i ostrza
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141120-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu, b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; - sytuacji ekonomicznej i finansowej; - zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) Wypełniony Formularz ofertowy (wg załączonego wzoru), d) Wypełniony Formularz cenowy (wg załączonego wzoru). Wykonawca zobowiązany jest podać wszystkie informacje określone w Formularzu cenowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach