Przetargi.pl
Dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Z małej szkoły w wielki świat.

Gmina Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7512474 w. 17, , fax. 897 512 746
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kętrzyn
  Kościuszki 2
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7512474 w. 17, , fax. 897 512 746
  REGON: 51074287600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminaketrzyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Z małej szkoły w wielki świat.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sprzętu elektronicznego oraz pomocy edukacyjnych do szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Z małej szkoły w wielki świat”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SIWZ „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części : 1) Część 1 - sprzęt IT- obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu: a) komputery przenośne wraz z systemem operacyjnym - 27 szt. b) oprogramowanie wielostanowiskowe do pracowni komputerowej do grafiki komputerowej - 4 szt.(lic), c) oprogramowanie (gra) do nauki programowania - 20 szt. (lic). d) tablety - 20szt. e) tablety graficzne - 24kpl. f) monitor interaktywny - 4 szt. g) projektor multimedialny (Wilkowo) - 2 szt. h) ekran (Wilkowo) - 1szt. i) projektor multimedialny (Kruszewiec) - 2szt. j) ekran (Kruszewiec)- 1 szt.. 2) Część 2 - sprzęt elektroniczny - obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu a) Aparat cyfrowy( typ 1) - 1szt. b) Aparat cyfrowy (typ 2) - 3szt. c) Kamera do filmowania z powietrza, lądu i pod wodą 1 szt. d) Bezzałogowe statki powietrzne treningowe typ 1 - 3 szt. e) Bezzałogowe statki powietrzne treningowe typ 2 - 2 szt. f) Bezzałogowy statek powietrzny zadaniowy typ. 3 - 1 szt. g) Akumulatory do BSP MIN 5200 MAH - 1 zest. h) Osprzęt sterujący kamerą go pro w bezzałogowym statku powietrznym BSP - 1 KPL. 3) Część 4 – pomoce naukowe język angielski – obejmuje dostawę pomocy edukacyjnych pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć wyrównawczych i kółek zainteresowań z języka angielskiego w szczególności: a) jednostka centralna systemu, okablowanie 1 szt. w jednym kpl. (ogółem 4 szt.) b) notebook do obsługi pracowni 1 szt. w jednym kpl. (ogółem 4 szt.) c) program do zarządzania klasopracownią na pc - 1 szt. w jednym kpl. ogółem 4 szt. d) oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy - magnetofon cyfrowy - 17 szt. w jednym kpl ogółem 68 szt. e) słuchawki z mikrofonem elektretowym 17 szt. w jednym kpl ogółem 68 szt. f) przyłącze din ucznia 17 szt. w jednym kpl ogółem 68 szt. g) tablet - 1 szt. w jednym kpl. ogółem 4 szt. h) rejestrator cyfrowy - 1 szt. w jednym kpl. ogółem 4 szt. i) głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego - 2 szt. w jednym kpl. ogółem 8 szt. j) biurko nauczyciela – 4 szt. k) stolik ucznia 2-osobowy – 32 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Szczegółowa kalkulacja przedmiotu zamówienia - sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A i/lub 1B i/lub 1D do SIWZ, 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ 4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału. Wykonawca który w momencie składania oferty jest świadomy ze nie należy do grupy kapitałowej, może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy. 3. Zamawiający informuje, że z uwagi na fakt, iż nie określił warunków udziału w postępowaniu nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia, a wymaga tylko złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach