Przetargi.pl
Dostawa sprzętu elektronicznego i fotograficznego wraz z akcesoriami dla Jednostki Wojskowej Nr 5350 w Świętoszowie

Jednostka Wojskowa Nr 5350 ogłasza przetarg

 • Adres: 59-726 Świętoszów, ul. Sztabowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 735 62 79 , fax. 75 735 62 19
 • Data zamieszczenia: 2015-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 5350
  ul. Sztabowa 1 1
  59-726 Świętoszów, woj. dolnośląskie
  tel. 75 735 62 79, fax. 75 735 62 19
  REGON: 02150908400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.43wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu elektronicznego i fotograficznego wraz z akcesoriami dla Jednostki Wojskowej Nr 5350 w Świętoszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i rozładowaniem do magazynu Zamawiającego sprzętu elektronicznego i fotograficznego wraz z akcesoriami (z podziałem na 15 zadań częściowych), zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Sprzęt, części i akcesoria dostarczane do Zamawiającego muszą być fabrycznie nowe (I kat.), dopuszczone do obrotu i zgodne z opisem zamieszczonym w formularzu cenowym. W przypadku zaproponowania produktów równoważnych do wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do podania producenta, typu i modelu urządzenia oraz załączenia do oferty danych technicznych, parametrów itp. dokumentów dowodzących, że proponowany sprzęt posiada parametry równoważne (nie gorsze) w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego. Na dostarczony sprzęt Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji zgodnej z gwarancją producenta. Musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Serwis na terenie całego kraju. Dostarczane wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych. Zamawiający wymaga sprzętu wyłącznie profesjonalnego. Parametry techniczne podane w formularzach cenowych zostały zamieszczone dla Wykonawców w celu precyzyjnego określenia żądanego asortymentu i należy traktować je jako minimalne wymagania określające przedmiot zamówienia. Towary będące przedmiotem dostawy będą podlegać odbiorowi ilościowo-jakościowemu w siedzibie Zamawiającego pod kątem zgodności parametrów technicznych. Oferowany sprzęt ma być dostępny na rynku, niedopuszczalne jest tworzenie sprzętu pod konkretne zamówienie. Niedopuszczalne są produkty prototypowe. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad asortymentu Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Transport wadliwego asortymentu do wymiany i po wymianie odbywa się na koszt oraz odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca dokona wymiany bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych dostarczonych towarów Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w formie Protokołu reklamacji w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady. W tym przypadku Wykonawca: - rozpatrzy Protokół reklamacji w terminie 7 dni licząc od daty jego otrzymania, - usunie wadę w terminie 14 dni licząc od daty rozpatrzenia Protokołu reklamacji, - w przypadku braku możliwości usunięcia wad asortymentu, Wykonawca wymieni go na nowy, wolny od wad, o tych samych parametrach bądź wyższych i w tej samej cenie, w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia Protokołu reklamacji. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad asortymentu Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Transport wadliwego asortymentu do wymiany i po wymianie odbywa się na koszt oraz odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca dokona wymiany bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy awaria wynika z: niewłaściwego użytkowania, wywołanego przyczyną zewnętrzną, niewłaściwej obsługi w czasie użytkowania, z uszkodzeń wywołanych użyciem produktu, za który Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy. Miejscem dostaw będą magazyny Jednostki Wojskowej 5350 w Świętoszowie. Koszty transportu związane z dostawą towarów ponosi Wykonawca. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302372001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.43wog.wp.mil.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach