Przetargi.pl
Dostawa komputerowych materiałów eksploatacyjnych

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-040 Wrocław, ul Podwale 31-33
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (071) 340 38 00 , fax. (071) 782 41 71
 • Data zamieszczenia: 2013-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul Podwale 31-33 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 340 38 00, fax. (071) 782 41 71
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerowych materiałów eksploatacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerowych materiałów eksploatacyjnych. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych w ilości i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy), zgodnie z wymaganiami określonymi w §2 istotnych postanowień umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 3) Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy): Część 1 postępowania: obejmuje dostawę baterii, kart zbliżeniowych, płynu do czyszczenia, preparatu smarująco - konserwującego, kalafonii, klawiatur, myszy, zasilaczy oraz dysków twardych, zgodnie z wymaganiami określonymi w §2 istotnych postanowień umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) Część 2 postępowania: obejmuje dostawę klawiatur, myszy, czytników kart mikroprocesorowych, rolek bębna oraz pamięci, zgodnie z wymaganiami określonymi w §2 istotnych postanowień umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części postępowania. Wymaga się złożenia oferty na całość asortymentu określonego w poszczególnych częściach zamówienia. 5) Miejsce dostawy: Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony transportem wykonawcy i na jego koszt do magazynu Wydziału Teleinformatyki KWP we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302372001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dolnoslaska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach