Przetargi.pl
Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZMDH w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 10-747 Olsztyn, ul. Tuwima 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5234692 , fax. 089 5234693
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
  ul. Tuwima 10 10
  10-747 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5234692, fax. 089 5234693
  REGON: 00128934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pan.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZMDH w IRZiBŻ PAN w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZMDH w IRZiBŻ PAN w Olsztynie. 2. Zamówienie jest podzielone na 3 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na więcej niż jedną Część. 3. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę sukcesywnej dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. 4. Pozycje z opisem aktualnie używanych materiałów zużywalnych w badaniach - Wykonawca przy oferowaniu produktu zgodnego z numerem katalogowym nie musi załączać materiałów producenta. 5. W specyfikacji zaznaczono pozycje, do których w przypadku produktu równoważnego oprócz materiałów producenta należy dostarczyć próbkę. 6. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: a. dołączona do oferty próbka musi zawierać 1sztukę oferowanych produktów; b. Oferowane produkty muszą być dostarczone w zbiorczym opakowaniu (osobna koperta lub inne opakowanie, poza złożona ofertą), z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i znaku sprawy postępowania, z dopiskiem próbki do testów potwierdzających równoważność; c. każde opakowanie musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację z nr Części, nr poz. wyspecyfikowanego produktu zgodnie z numerami w załączniku nr 1 i 3, nazwą oferowanego produktu zgodnie z załącznikiem nr 3; d. ocena równoważności próbki: zgodność z posiadaną aparaturą do odczytu płytek. 7. Oferowane zużywalne materiały i akcesoria laboratoryjne muszą spełniać wymagania w zakresie wymiarów, rodzaju materiału, dodatkowych parametrów opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferowane materiały laboratoryjne muszą być dopuszczone do obrotu na terenie RP lub UE. 8. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe, materiały, specyfikacje techniczne, broszury, foldery lub instrukcja obsługi producenta potwierdzające, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Dostarczone materiały muszą potwierdzać parametry określone w specyfikacji - załącznik nr 1 do SIWZ. 9. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do załączenia wraz z ofertą materiałów producenta zawierających podstawowe dane oraz wymagania fizyczne chemiczne dotyczące oferowanych materiałów. 10. Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów. Nie wykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ. 11. Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0 - 1 (spełnia nie spełnia). Warunki realizacji dla całości przedmiotu zamówienia 12. Termin gwarancji na materiały zużywalne i akcesoria laboratoryjne nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 13. Dostawa jednorazowa. Termin dostawy 14 dni od dnia podpisania umowy. Miejsce dostawy: IRZiBŻ PAN w Olsztynie, 10-748 Olsztyn ul. Bydgoska 7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331241305
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pan.olsztyn.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach